REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ WWW.CETAPHIL.PL 

 

 

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ WWW.CETAPHIL.PL

DLA UŻYTKOWNIKA 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

Administratorem strony internetowej www.cetaphil.pl (zwanej dalej również: „Stroną”) jest spółka działająca pod firmą GALDERMA POLSKA Sp. z o.o., ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa, NIP 951-20-24-801, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000050060; (zwana dalej również jako „Administrator”). 

Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna odwiedzająca stronę www.cetaphil.pl, chcąca powziąć informacje o produktach Cetaphil oraz informacje dotyczące podmiotów wykonujących działalność leczniczą (w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654)), w których wykonywane są świadczenia zdrowotne z użyciem produktów marki Cetaphil. 

Na Stronie znajdują się treści informacyjne dotyczące produktów marki Cetaphil oraz ich stosowania, a także treści dotyczące punktów sprzedaży detalicznej produktów marki Cetaphil. 

  

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podjęcia przez Użytkownika działań w oparciu o treści dotyczące produktów marki Cetaphil. Wszelkie wątpliwości w zakresie stosowania produktów marki Cetaphil Użytkownik powinien konsultować z personelem specjalistycznym, w tym w razie konieczności z lekarzem.  

  

Strona nie rekomenduje któregokolwiek z punktów sprzedaży detalicznej produktów marki Cetaphil Użytkownikom. 

  

Korzystanie ze Strony internetowej jest dobrowolne i nieodpłatne. 

Administrator może zamknąć Stronę w dowolnym momencie jej trwania. 

Administrator jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu. 

Treści zawarte na Stronie jak również sama Strona z jej funkcjonalnościami oraz szatą graficzną stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 666) i na mocy tej ustawy są chronione przed bezprawnym wykorzystaniem i kopiowaniem. 

 

Rozdział II 

Polityka Prywatności 

Niniejsza Polityka Prywatności reguluje kwestie stosowania plików cookies oraz gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych, w sytuacji w której takie dane jako Użytkownicy Strony zostaną nam przez Państwa przekazane. Administratorem tych danych jest GALDERMA POLSKA Sp. z o.o., ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa, NIP 951-20-24-801, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000050060. 

  

Administrator przywiązuje dużą wagę do ochrony Państwa prywatności i ochrony Państwa danych osobowych. Dlatego Administrator podejmuje wszelkie możliwe środki celem zapewnienia należytej ochrony tych danych, w szczególności wdraża procedury ochrony danych osobowych i stosuje środki techniczne w celu ich ochrony i zabezpieczenia. 

Niniejsza Polityka Prywatności dostarcza szczegółowych informacji na temat stosowanych plików cookies i danych osobowych, które mogą być gromadzone, w celu ich przetwarzania oraz sposobów ich wykorzystywania, a także praw Użytkownika do kontrolowania danych osobowych na jego temat, które przechowujemy. 

Państwa dane osobowe są przetwarzane i przechowywane wyłącznie wtedy, gdy zostały podane dobrowolnie w określonym celu wskazanym w odrębnym formularzu. 

Kontakt z Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników strony www.cetaphil.pl jest możliwy pod następującym adresem korespondencyjnym: 

GALDERMA POLSKA Sp. z o.o. 

ul. Puławska 145, 

02-715 Warszawa 

NIP 951-20-24-801 

Lub pod następującym adresem e-mail: dataprivacy.poland@galderma.com 

Gromadzone dane, o których mowa poniżej są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Stroną internetową. Nie zabiegamy  o  identyfikację użytkowników Strony. 

Informacja o adresie IP urządzenia z którego korzystają Państwo, jako Użytkownicy, a generowana przez to urządzenie, może skutkować zostawianiem śladów, które w szczególności w połączeniu z unikatowymi identyfikatorami i innymi informacjami uzyskiwanymi przez serwery, mogą służyć do identyfikowania danego Użytkownika. W takim wypadku adres IP będzie rozumiany jako dane osobowe, podlegające ochronie zgodnie z niniejszą Polityką. 

GALDERMA POLSKA może również gromadzić, przechowywać i wykorzystywać określone informacje w sposób automatyczny, z wykorzystaniem plików cookies, kiedy Użytkownik odwiedza naszą Stronę. Informacje gromadzone przez GALDERMA POLSKA w ten sposób mogą obejmować adres IP, typ przeglądarki internetowej, system operacyjny, odnośniki URL, informacje nt. działań na Stronie, a także daty i godziny wizyt na Stronie. 

Informacje gromadzone automatycznie wykorzystujemy w następujący sposób: 

  • do administrowania naszą Stroną na potrzeby działań wewnętrznych, w tym rozwiązywania problemów z jej funkcjonalnością; 

  • w celu zapewnienia jak najefektywniejszego sposobu prezentowania Państwu jako Użytkownikom treści na Stronie; 

  • w ramach działań nakierowanych na zapewnienie bezpieczeństwa Strony; 

  • do celów statystyki danych zagregowanych oraz sprawozdawczości (np. zagregowane informacje na temat przeglądarek wykorzystywanych przez odwiedzających naszą Stronę lub zagregowaną liczbę Użytkowników odwiedzających naszą Stronę). 

Cookie (ciasteczko) to mały plik, który może być zainstalowany na komputerze lub mobilnym urządzeniu Użytkownika, podczas odwiedzania poszczególnych stron internetowych, w tym naszej Strony. Pliki cookie są powszechnie stosowane przez właścicieli stron i witryn internetowych w celu zapewnienia ich funkcjonowania, poprawy efektywności korzystania z nich oraz w celu przekazywania pewnych informacji. Pliki cookies pozwalają również przechowywać informacje o sesji Użytkownika. 

 

Wyróżniamy następujące rodzaje plików cookies: 

własne pliki cookies – wykorzystywane przez właściciela witryny lub strony internetowej (w tym przypadku naszej Strony www.cetaphil.pl). 

zewnętrzne pliki cookies - pliki cookies wykorzystywane przez podmioty inne niż właściciel witryny lub strony internetowej umożliwiające dostarczanie w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem oferowanych przez podmiot trzeci funkcji (takich jak np. zawartość interaktywna i funkcje analityczne). 

sesyjne pliki cookies - są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika. 

trwałe pliki cookies - są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika. 

GALDERMA POLSKA wykorzystuje własne pliki cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności Strony internetowej, a w szczególności do dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony. Pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. 

Wykorzystanie zewnętrznych plików cookies następuje w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (w takim przypadku administratorem zewnętrznych plików cookies jest Google Inc z siedzibą w USA). 

Każdy z Państwa, jako Użytkownik Strony, ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. 

Zmian o których mowa powyżej można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies: 

  • Przeglądarka   Internet Explorer 

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explore

  

  • Przeglądarka Mozilla FireFox 

https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka 

  • Przeglądarka Chrome 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl 

  • Przeglądarka Safari 

https://support.apple.com/pl-pl/HT201265 

  • Przeglądarka Opera 

http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html 

 

Korzystanie ze Strony nie wymaga zbierania w sposób automatyczny żadnych informacji o Użytkowniku, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Korzystanie ze Strony nie wiąże się z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji w indywidualnych przypadkach. 

GALDERMA POLSKA może wykorzystywać dane Użytkownika, za jego zgodą, (jeśli jest ona konieczna), w następujących celach: 

udostępniania Użytkownikom niniejszej Strony i dostarczania im treści dostosowanych do indywidualnego gustu; 

świadczenia Użytkownikom żądanych usług oraz umożliwienia reagowania na zapytania przesyłane przez poszczególnych Użytkowników za pośrednictwem Strony; 

dostarczania Użytkownikom komunikatów serwisowych, w tym powiadomień o zmianie poszczególnych warunków, postanowień czy treści niniejszej Polityki Prywatności. 
  

Przetwarzanie danych o których mowa w pkt. 20-30 powyżej dokonywane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, [dalej także: RODO]. 

  

Tak jak wyjaśniono to w pkt. 20-30 powyżej przetwarzanie danych dotyczących identyfikatorów internetowych służy umożliwieniu komfortowego i sprawnego działania Strony. 

GALDERMA POLSKA nie przekazuje podmiotom trzecim, ani odbiorcom żadnych danych udostępnianych przez Państwa w czasie korzystania ze Strony. 

Niniejsza Strona może okresowo zawierać łącza do innych witryn pozostających poza naszą kontrolą i nieobjętych niniejszą Polityką. Jeśli Użytkownik uzyskuje dostęp do takich witryn za pomocą dostarczonych łączy, operatorzy tych witryn mogą gromadzić informacje wykorzystywane później zgodnie z ich polityką prywatności, która może różnić się od naszej. Prosimy pamiętać, że takie witryny zewnętrze dysponują własnymi politykami prywatności, a my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności ani nie udzielamy żadnych gwarancji w związku z takimi politykami. 

Informacje o których mowa w ust. 39.1. powyżej będą przechowywane przez czas trwania poszczególnych sesji (odwiedzin naszej Strony internetowej). W wypadku, w którym Państwa dane będą przetwarzane na podstawie zgody udzielonej w odrębnym formularzu, to czas przechowywania tych danych będzie wskazany w tym formularzu jeszcze przed udzieleniem zgody. 

Dane, o których mowa w ust. 39.1. powyżej będą oznaczone, jako niezbędne dla zachowania funkcjonalności Strony internetowej. 

Każda osoba, której danej są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Każdy z Państwa, którego dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Każda osoba której danej są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących tej osoby narusza przepisy RODO. 

Strona jest dedykowana do Użytkowników którzy ukończyli 18 rok życia. 

Okresowo możemy aktualizować niniejszą Politykę. Kiedy tak się stanie, zmiany zostaną opublikowane na naszej Stronie. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z takimi zmianami, powinien zaprzestać korzystania z naszej Strony. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w niniejszej Polityce poinformujemy o nich Użytkowników publikując widoczną informację na naszej Stronie przez okres 30 dni.