Polityka Prywatności 

 

Wprowadzenie 

 

Niniejsza Polityka Prywatności reguluje kwestie stosowania plików cookies oraz gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych, w sytuacji w której takie dane jako Użytkownicy strony internetowej www.cetaphil.pl [dalej także Strona lub Strona internetowa] zostaną nam przez Państwa przekazane. Administratorem tych danych jest Galderma sp. z o.o. z  siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-715) przy ul. Puławska 145, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: KRS 0000050060, NIP 9512024801, REGON 01738279300000 [dalej także: Galderma]. 

Galderma przywiązuje dużą wagę do ochrony Państwa prywatności i ochrony Państwa danych osobowych. Dlatego Galderma podejmuje wszelkie możliwe środki celem zapewnienia należytej ochrony tych danych, w szczególności wdraża procedury ochrony danych osobowych i stosuje środki techniczne w celu ich ochrony i zabezpieczenia. 

Niniejsza Polityka Prywatności dostarcza szczegółowych informacji na temat stosowanych plików cookies i danych osobowych, które mogą być gromadzone, celu ich przetwarzania oraz sposobów ich wykorzystywania, a także praw Użytkownika do kontrolowania danych osobowych na jego temat, które przechowujemy. 

Państwa dane osobowe są przetwarzane i przechowywane wyłącznie wtedy, gdy zostały podane dobrowolnie w określonym celu wskazanym w odrębnym formularzu. 

Dane kontaktowe 

Kontakt z Galderma, będącej administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników strony www.cetaphil.pl jest możliwy pod następującym adresem korespondencyjnym: 

Galderma sp. z o.o. 

ul. Puławska 145 

02-715 Warszawa 

Lub pod następującym adresem e-mail: info.poland@galderma.com 

Lub pod numerem telefonu bądź faksu: Tel. +48 (22) 331 21 80; Faks: +48 (22) 331 05 41 

 

1. Jakie dane gromadzimy 

 

1.1. Identyfikatory internetowe 

Gromadzone dane, o których mowa poniżej są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Stroną internetową. Nie zabiegamy  o  identyfikację użytkowników Strony. 

 

Informacje o adresie IP 

 

Informacja o adresie IP urządzenia z którego korzystają Państwo, jako Użytkownicy, a generowana przez to urządzenie, może skutkować zostawianiem śladów, które w szczególności w połączeniu z unikatowymi identyfikatorami i innymi informacjami uzyskiwanymi przez serwery, mogą służyć do identyfikowania danego Użytkownika. W takim wypadku adres IP będzie rozumiany jako dane osobowe, podlegające ochronie zgodnie z niniejszą Polityką. 

 

Informacje gromadzone przy użyciu plików cookies 

 

Galderma może również gromadzić, przechowywać i wykorzystywać określone informacje w sposób automatyczny, z wykorzystaniem plików cookies, kiedy Użytkownik odwiedza naszą Stronę. Informacje gromadzone przez Galderma w ten sposób mogą obejmować adres IP, typ przeglądarki internetowej, system operacyjny, odnośniki URL, informacje nt. działań na Stronie, a także daty i godziny wizyt na Stronie. 

Informacje gromadzone automatycznie wykorzystujemy w następujący sposób: 

 

Czym jest plik cookie? 

 

Cookie (ciasteczko) to mały plik, który może być zainstalowany na komputerze lub mobilnym urządzeniu Użytkownika, podczas odwiedzania poszczególnych stron internetowych, w tym naszej Strony. Pliki cookie są powszechnie stosowane przez właścicieli stron i witryn internetowych w celu zapewnienia ich funkcjonowania, poprawy efektywności korzystania z nich oraz w celu przekazywania pewnych informacji. Pliki cookies pozwalają również przechowywać informacje o sesji Użytkownika. 

 

Jakie są rodzaje plików cookies? 

 

własne pliki cookies – wykorzystywane przez właściciela witryny lub strony internetowej (w tym przypadku naszej Strony www.cetaphil.pl ). 

zewnętrzne pliki cookies - pliki cookies wykorzystywane przez podmioty inne niż właściciel witryny lub strony internetowej umożliwiające dostarczanie w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem oferowanych przez podmiot trzeci funkcji (takich jak np. zawartość interaktywna i funkcje analityczne). 

sesyjne pliki cookies - są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika. 

trwałe pliki cookies - są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika. 

 

Dlaczego stosujemy pliki cookies? 

 

Galderma wykorzystuje własne pliki cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności Strony internetowej, a w szczególności do dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony. Pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. 

Wykorzystanie zewnętrznych plików cookies następuje w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (w takim przypadku administratorem zewnętrznych plików cookies jest Google Inc z siedzibą w USA). 

 

Kontrolowanie dostępu plików cookies 

 

Każdy z Państwa, jako Użytkownik Strony, ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. 

Zmian o których mowa powyżej można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies: 

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer 

https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl 

https://support.apple.com/pl-pl/HT201265 

http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html 

 

1.2. Informacje gromadzone w sposób automatyczny 

Korzystanie ze Strony nie wymaga zbierania w sposób automatyczny żadnych informacji o Użytkowniku, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Korzystanie ze Strony nie wiąże się z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji w indywidualnych przypadkach. 

2. Cele przetwarzania gromadzonych danych oraz podstawa prawna ich przetwarzania 

Galderma wykorzystywać dane Użytkownika, za jego zgodą, (jeśli jest ona konieczna), w następujących celach: 

udostępniania Użytkownikom niniejszej Strony i dostarczania im treści dostosowanych do indywidualnego gustu; 

świadczenia Użytkownikom żądanych usług oraz umożliwienia reagowania na zapytania przesyłane przez poszczególnych Użytkowników za pośrednictwem Strony; 

dostarczania Użytkownikom komunikatów serwisowych, w tym powiadomień o zmianie poszczególnych warunków, postanowień czy treści niniejszej Polityki Prywatności. 
  

Przetwarzanie danych o których mowa w pkt. 1.1. powyżej dokonywane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, [dalej także: RODO]. 

Tak jak wyjaśniono to w pkt. 1.1. powyżej przetwarzanie danych dotyczących identyfikatorów internetowych służy umożliwieniu komfortowego i sprawnego działania Strony. 

 

3. Przekazywanie danych podmiotom trzecim i odbiorcom danych 

 

Galderma nie przekazuje podmiotom trzecim, ani odbiorcom żadnych danych udostępnianych przez Państwa w czasie korzystania ze Strony. 

 

4. Łącza do innych witryn 

 

Niniejsza Strona może okresowo zawierać łącza do innych witryn pozostających poza naszą kontrolą i nieobjętych niniejszą Polityką. Jeśli Użytkownik uzyskuje dostęp do takich witryn za pomocą dostarczonych łączy, operatorzy tych witryn mogą gromadzić informacje wykorzystywane później zgodnie z ich polityką prywatności, która może różnić się od naszej. Prosimy pamiętać, że takie witryny zewnętrze dysponują własnymi politykami prywatności, a my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności ani nie udzielamy żadnych gwarancji w związku z takimi politykami. 

 

5. Przechowywanie danych 

 

Informacje o których mowa w ust. 1.1. powyżej będą przechowywane przez czas trwania poszczególnych sesji (odwiedzin naszej Strony internetowej). W wypadku, w którym Państwa dane będą przetwarzane na podstawie zgody udzielonej w odrębnym formularzu, to czas przechowywania tych danych będzie wskazany w tym formularzu jeszcze przed udzieleniem zgody. 

 

6. Oznaczenie danych 

 

Dane, o których mowa w ust. 1.1. powyżej będą oznaczone, jako niezbędne dla zachowania funkcjonalności Strony internetowej. 

 

7. Prawa osoby, której dane są przetwarzane 

 

Każda osoba, której danej są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Każdy z Państwa, którego dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

8. Prawo wniesienia skargi 

 

Każda osoba której danej są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących tej osoby narusza przepisy RODO. 

 

9. Korzystanie ze Strony przez osoby niepełnoletnie 

 

Strona jest dedykowana do Użytkowników którzy ukończyli 16 rok życia. 

 

10. Aktualizacje niniejszej Polityki 

 

Okresowo możemy aktualizować niniejszą Politykę. Kiedy tak się stanie, zmiany zostaną opublikowane na naszej Stronie. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z takimi zmianami, powinien zaprzestać korzystania z naszej Strony. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w niniejszej Polityce poinformujemy o nich Użytkowników publikując widoczną informację na naszej Stronie przez okres 30 dni.